Mina uppdragspaket

Jag utför ett antal olika undersökningar och mätningar för att förbättra arbetsmiljön på din arbetsplats. Dessa tjänster är uppdelade i uppdragspaket för olika typer av arbetsmiljöområden och de arbetsmiljöproblem som du önskar på hjälp med. Fyll i formuläret för det uppdragspaket som du vill ha hjälp med så skickar jag en offert!

Uppdragspaketen

Kemiska arbetsmiljörisker

Utredning och mätning utföres på kemiska riskkällor som riskerar att skapa ohälsa eller olycksfall hos medarbetare i arbetsplatsen.

Till formuläret!

Inomhusmiljö och byggnadsrelaterad ohälsa

Utredningar och mätningar utföres då misstanke finns att personers uppkomna symtom och hälsobesvär kan bero på orsaker relaterade till byggnaden som t.ex vatten- och fuktskador, låga och felaktiga luftflöden eller eventuella brister i städningen med mera.

Till formuläret!

Buller, oönskat ljud och vibrationer

Utredningar, mätningar och bedömningar av buller och oönskat ljud som riskerar att skapa ohälsa hos medarbetare i arbetsplatsen samt hand-, arm- och helkroppsvibrationer som riskerar att skapa ohälsa hos medarbetare i arbetsplatsen.

Till formuläret!

Skyddsronder, arbetsmiljöutredningar och riskbedömningar

Arbetsplatsens fysiska, organisatoriska, sociala och digitala arbetsmiljö undersöks med syfte att förebygga ohälsa eller olycksfall när medarbetare utför sitt dagliga arbete.

Till formuläret!

Belastnings- och synergonomi

Undersökningar och bedömningar av arbetsplatsens belastningsergonomiska förutsättningar och risker. Detta för att se om medarbetare utsätts för hälsofarliga eller onödigt tröttande belastningar.

Undersökningar och bedömningar av arbetsplatsens synergonomiska förutsättningar och risker. Felaktiga belysningsförhållanden som t.ex stora kontraster eller bländande ljus riskerar att skapa ohälsa och olycksfall hos medarbetare på arbetsplatsen.

Till formuläret!

Arbetsmiljörådgivning och framtagning av dokumentation

Rådgivning i arbetsmiljöfrågor i form av framtagning av rutiner, instruktioner eller policys, alternativt uppdatering av de befintliga samt deltagande i arbetsmiljökommittéer som sakkunnig.

Till formuläret!

Samarbetspartners

Arbets- och miljömedicins arbete rör sambandet mellan hälsa och ohälsa i relation till arbetsmiljön, utomhusmiljön och hemmiljön. Arbets- och miljömedicin är en gemensam resurs för regionerna i Södermanlands, Värmlands, Västermanlands och Örebro län. De har i uppdrag att arbeta för en god hälsa i en bra miljö.

Klicka här för att komma till instumentpoolen!

Eurofins är en av världens största laboratoriegrupper. De erbjuder kemiska och mikrobiologiska analyser inom flertalet områden. Jag är en auktoriserad provtagare hos Eurofins och hyr även mätinstrument av dem i mitt arbete.

Klicka här för att se deras priser!

Att Första Hjälpen finns nära till hands bör vara en självklarhet på att arbetsplatser idag. Ett förband, en ögondusch, ett brännskadeskydd eller en hjärtstartare kan vara skillnaden mellan liv och död eller ett handikapp för livet.

Klicka här för att se deras webbplats!